مناقصه شماره 97117: حفاظت و نگهداری از جاده‌ها و محل چاه‌ها‌ی اکتشافی