مناقصه شماره 97116: آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار خدمات آزمایش، تکمیل، اسیدکاری و فرازآوری مصنوعی چاه و لوله مغزی سیار جهت 35 عملیات آزمایش چاه اکتشافی در خشکی