مناقصه شماره 97110: در خصوص برداشت و پردازش و تفسیر سه بعدی اطلاعات الکترومغناطیس با استفاده از چشمه مصنوعی در محدوده رستم و سیری در خلیج فارس