مناقصه شماره97122: احداث جاده دسترسی وآماده‌ سازی محل چاه اکتشافی سوسنگرد شرقی-1