مناقصه شماره 97102: خرید 20/000 کیسه 25 کیلوگرمی نشاسته سبز