مناقصه شماره 97112 در خصوص “برداشت 500 و پردازش 600 کیلومتر داده‌های لرزه‌نگاری دوبعدی درگز و زرینه‌کوه”