مناقصه بین المللی شماره 97126: پردازش یکپارچه 6000 کیلومتر مربع داده های لرزه نگاری سه بعدی دشت آبادان