مناقصه شماره:97123 جهت خرید 111 قلم متعلقات لوله جداری CASING JEWELLERY) XPP- 9701447-TE )