مناقصه شماره 97138:خدمات جانبی فنی اکتشافی، رقومی سازی و آرشیو اسناد مدیریت اکتشاف