مناقصه شماره 97133: خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری