مناقصه شماره:97136 در خصوص “گرانیسنجی و مغناطیسس سنجی مکران و جازموریان”