مناقصه شماره: 97105 خرید 17دستگاه Work Station XPD- 9720567 -TE