مناقصه شماره: 97139 “احداث جاده دسترسی وآماده سازی محل چاه اکتشافی رام- 1و مارون”