مناقصه شماره:97121جهت خرید80 عدد متهTCI و240 ست نازل (XPP- 9701448-TE)