: مناقصه شماره: 97113 خرید 8000 تن نمک حفاری (XLS- 9700237 –TE)