مناقصه شماره: 97129 با خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری و نواحی عملیاتی