مناقصه شماره: 98102 خرید 6000 تن پودر باریت LS- 9740262 -TE