مناقصه شماره: 98101 مربوط به آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار تأمین خدمات اردوگاهی در سراسر کشور