مناقصه شماره :98116 مربوط به آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار انجام خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه های خشکی

دانشجویان کارآموز دانشگاه‌ها در مدیریت اکتشاف، از نواحی عملیاتی بازدید کردند
مهر 2, 1398
مناقصه شماره: 98117 در خصوص “خدمات تکمیل ، آزمایش ، اسیدکاری ، دستگاه لوله مغزی سیار ، فرازآوری و شکافزایی جهت 38 عملیات لایه آزمایی در خشکی”
مهر 2, 1398

دیدگاه ها بسته شده است