مناقصه شماره: 98117 در خصوص “خدمات تکمیل ، آزمایش ، اسیدکاری ، دستگاه لوله مغزی سیار ، فرازآوری و شکافزایی جهت 38 عملیات لایه آزمایی در خشکی”

مناقصه شماره :98116 مربوط به آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار انجام خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه های خشکی
مهر 2, 1398
مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره: 98119 درخصوص حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف
مهر 2, 1398

دیدگاه ها بسته شده است