مناقصه شماره: 98118 خدمات و فشرده سازی نوار های مغناطیسی ژئوفیزیکی