مناقصه شماره : 98131 احداث جاده وآماده سازی محل کمپ وچاه اکتشافی شاهینی-1