مناقصه شماره : 98133 احداث جاده وآماده سازی محل کمپ وچاه اکتشافی تنگو-2