مناقصه شماره : 98133 احداث جاده وآماده سازی محل کمپ وچاه اکتشافی تنگو-2

مناقصه شماره: 98132 احداث جاده وآماده سازی محل کمپ وچاههای اکتشافی نام آوران-1 ونام آوران-2
اسفند 6, 1398
معاون امور اکتشافی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران: پروژه‌های متنوع ژئوفیزیکی با تکیه بر توان پیمانکاران داخلی در حال اجرا است
اسفند 6, 1398

دیدگاه ها بسته شده است