مناقصه شماره: 98121 خدمات تکمیل و آزمایش چاه جهت 15 عملیات لایه آزمایی دریا