مناقصه شماره : 99103، خرید 500 بشکه 208 لیتری Secondary Emulsifier

مناقصه شماره: 98125، خرید تجمیعی مواد وزن افزا (8000 تن پودر باریت، 2000 تن فروبار، 1500 تن لایمستون پودر )
تیر 21, 1399
مناقصه شماره: 99104، خرید 15000 عدد کیسه 25 کیلوگرمی نشاسته سبز
تیر 21, 1399

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه 99103

دریافت فایل (PDF, 262KB)

دیدگاه ها بسته شده است