مناقصه شماره: 99105، خرید 320 بشکه 208 لیتری پایدار کننده حرارتی