مناقصه شماره: 97137 با موضوع خرید 900 تن نمک پتاسیم کلراید (XLS- 9740257-TE )

تجدید مناقصه شماره: 98121 در خصوص “خدمات تکمیل و آزمایش چاه جهت 15 عملیات لایه آزمایی در دریا به مدت سه سال”
تیر 28, 1399
تجدید مناقصه آگهی شماره: 97133 با موضوع خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری
تیر 28, 1399

دیدگاه ها بسته شده است