مناقصه شماره: 97137 با موضوع خرید 900 تن نمک پتاسیم کلراید (XLS- 9740257-TE )