تجدید مناقصه آگهی شماره: 97133 با موضوع خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری

مناقصه شماره: 97137 با موضوع خرید 900 تن نمک پتاسیم کلراید (XLS- 9740257-TE )
تیر 28, 1399
تجدید مناقصه شماره: 98107 در خصوص “برداشت 2200 کیلومتر داده‌های لرزه‌نگاری دوبُعدی دشت‌کوه”
تیر 28, 1399

دیدگاه ها بسته شده است