تجدید مناقصه آگهی شماره: 97133 با موضوع خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری