تجدید مناقصه شماره: 98121 در خصوص “خدمات تکمیل و آزمایش چاه جهت 15 عملیات لایه آزمایی در دریا به مدت سه سال”