مناقصه شماره : 99110 تامین خدمات حفاظت و حراست از ساختمانها و تاسیسات مدیریت اکتشاف ( تهران – ری و انبار کوار شیراز)

فعالیت‌های اکتشافی نفت در ۴ ماه نخست امسال تشریح شد
شهریور 10, 1399
مناقصه شماره : 99117 در خصوص تامین خدمات،سرویس و نگهداری تجهیزات ایمنی وتجهیزات آتش نشانی ساختمانهای مرکزی اکتشاف ، انبار ری و کوار
شهریور 10, 1399

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه 99110

دریافت فایل (PDF, 180KB)

دیدگاه ها بسته شده است