مناقصه شماره : 99110 تامین خدمات حفاظت و حراست از ساختمانها و تاسیسات مدیریت اکتشاف ( تهران – ری و انبار کوار شیراز)