مناقصه شماره : 99117 در خصوص تامین خدمات،سرویس و نگهداری تجهیزات ایمنی وتجهیزات آتش نشانی ساختمانهای مرکزی اکتشاف ، انبار ری و کوار

مناقصه شماره : 99110 تامین خدمات حفاظت و حراست از ساختمانها و تاسیسات مدیریت اکتشاف ( تهران – ری و انبار کوار شیراز)
شهریور 10, 1399
تجدید مناقصه شماره: 98125، موضوع : خرید تجمیعی مواد وزن افزا (8000 تن پودر باریت، 2000 تن فروبار، 1500 تن لایمستون پودر )
شهریور 10, 1399

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه 99117

دریافت فایل (PDF, 75KB)

دیدگاه ها بسته شده است