تجدید مناقصه شماره: 98125، موضوع : خرید تجمیعی مواد وزن افزا (8000 تن پودر باریت، 2000 تن فروبار، 1500 تن لایمستون پودر )