تجدید مناقصه شماره: 98125، موضوع : خرید تجمیعی مواد وزن افزا (8000 تن پودر باریت، 2000 تن فروبار، 1500 تن لایمستون پودر )

مناقصه شماره : 99117 در خصوص تامین خدمات،سرویس و نگهداری تجهیزات ایمنی وتجهیزات آتش نشانی ساختمانهای مرکزی اکتشاف ، انبار ری و کوار
شهریور 22, 1399
تجدید مناقصه شماره: 99103، موضوع : خرید 500 بشکه 208 لیتری Secondary Emulsifier
شهریور 22, 1399

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه 98125

دریافت فایل (PDF, 263KB)

دیدگاه ها بسته شده است