تجدید مناقصه شماره: 99103، موضوع : خرید 500 بشکه 208 لیتری Secondary Emulsifier

تجدید مناقصه شماره: 98125، موضوع : خرید تجمیعی مواد وزن افزا (8000 تن پودر باریت، 2000 تن فروبار، 1500 تن لایمستون پودر )
شهریور 22, 1399
تجدید مناقصه شماره: 99104، موضوع : خرید 15000 عدد کیسه 25 کیلوگرمی نشاسته سبز
شهریور 22, 1399

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه 99103

دریافت فایل (PDF, 263KB)

دیدگاه ها بسته شده است