تجدید مناقصه شماره: 99103، موضوع : خرید 500 بشکه 208 لیتری Secondary Emulsifier