تجدید مناقصه شماره: 97133 با موضوع، خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری