تجدید مناقصه شماره: 97137 با موضوع، خرید 900 تن نمک پتاسیم کلراید (XLS- 9740257-TE )