مناقصه شماره: 99124 درخصوص تامین خدمات اداری،اپراتوری،نامه رسانی، تنظیفات ،آبدارخانه ، تخلیه ، بارگیری کالا و راهبری خودروهای سبک در ساختمان‌های مدیریت اکتشاف(تهران،ری،کوارو شیراز) و تامین اقلام مصرفی موردنیاز مدیریّت اکتشاف – شرکت ملّی نفت ایران