تجدید آگهی فراخوان مناقصه: 99105خرید 320 بشکه 208 لیتری پایدار کننده حرارتی