مناقصه شماره : 99112 در خصوص گرانیسنجی و مغناطیس سنجی جنوب میانه