مناقصه شماره: 99115 در خصوص پردازش 2400 کیلومتر داده های لرزه نگاری دوبعدی کوهستان