مناقصه شماره: 99115 در خصوص پردازش 2400 کیلومتر داده های لرزه نگاری دوبعدی کوهستان

مناقصه شماره : 99112 در خصوص گرانیسنجی و مغناطیس سنجی جنوب میانه
آبان 12, 1399
مناقصه شماره: 99116 در خصوص پردازش 2500 کیلومتر داده های لرزه نگاری دوبعدی خشکی
آبان 12, 1399

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99115”

دریافت فایل (PDF, 216KB)

دیدگاه ها بسته شده است