مناقصه شماره: 99116 در خصوص پردازش 2500 کیلومتر داده های لرزه نگاری دوبعدی خشکی