مناقصه شماره: 99116 در خصوص پردازش 2500 کیلومتر داده های لرزه نگاری دوبعدی خشکی

مناقصه شماره: 99115 در خصوص پردازش 2400 کیلومتر داده های لرزه نگاری دوبعدی کوهستان
آبان 12, 1399
مناقصه شماره:99118 در خصوص گرانیسنجی و مغناطیس سنجی کویر فاز1
آبان 12, 1399

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه ” 99116″

دریافت فایل (PDF, 216KB)

دیدگاه ها بسته شده است