مناقصه شماره:99118 در خصوص گرانیسنجی و مغناطیس سنجی کویر فاز1

مناقصه شماره: 99116 در خصوص پردازش 2500 کیلومتر داده های لرزه نگاری دوبعدی خشکی
آبان 12, 1399
مناقصه شماره: 99119 در خصوص گرانیسنجی و مغناطیس سنجی کویر فاز2
آبان 12, 1399

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99118”

دریافت فایل (PDF, 214KB)

دیدگاه ها بسته شده است