مناقصه شماره:99118 در خصوص گرانیسنجی و مغناطیس سنجی کویر فاز1