مناقصه شماره: 99111 در خصوص پردازش یکپارچه داده های لرزه نگاری سه بعدی دشت آبادان