تجدید آگهی فراخوان مناقصه شماره: 99112 در خصوص گرانیسنجی و مغناطیس سنجی جنوب میانه

سلسله وبینارهای طرح‌های برگزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور
آذر 22, 1399
تجدید آگهی فراخوان مناقصه شماره: 99118 در خصوص گرانیسنجی و مغناطیس سنجی کویر فاز1
آذر 22, 1399

لینک www.setadiran.ir حهت دانلود اسناد “مناقصه 99112”

دریافت فایل (PDF, 214KB)

دیدگاه ها بسته شده است