تجدید آگهی فراخوان مناقصه شماره: 99112 در خصوص گرانیسنجی و مغناطیس سنجی جنوب میانه