تجدید آگهی فراخوان مناقصه شماره: 99118 در خصوص گرانیسنجی و مغناطیس سنجی کویر فاز1

تجدید آگهی فراخوان مناقصه شماره: 99112 در خصوص گرانیسنجی و مغناطیس سنجی جنوب میانه
آذر 22, 1399
تجدید آگهی فراخوان مناقصه شماره: 99119 در خصوص گرانیسنجی و مغناطیس سنجی کویر فاز2
آذر 22, 1399

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد ” مناقصه 99118″

دریافت فایل (PDF, 214KB)

دیدگاه ها بسته شده است