تجدید آگهی فراخوان مناقصه شماره: 99118 در خصوص گرانیسنجی و مغناطیس سنجی کویر فاز1