تجدید آگهی فراخوان مناقصه شماره: 99119 در خصوص گرانیسنجی و مغناطیس سنجی کویر فاز2