تجدید مناقصه شماره97121: جهت خرید6 قلم شامل 80 عدد متهTCI و 240 ست نازل (XRP- 9701448-TE )