مناقصه شماره: 99123 در خصوص مگنتوتلوریک دزفول،مکران و کویر