مناقصه شماره: 99122 در خصوص برداشت و پردازش 1170کیلومتر مربع داده های لرزه نگاری سه بعدی اروند