مناقصه شماره : 99132 تهیه،طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار کوار و دفتر پشتیبانی شیراز