مناقصه شماره: 99106 در خصوص انجام خدمات حفاری چاه‌های اکتشافی به میزان 72 دکل ماه با تامین حداقل دو دستگاه حفاری با توان HP2000 به همراه خدمات جانبی